Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини
Новини

Обява за работодатели

Е-мейл Печат ПДФ
Дирекция "Бюро по труда" Оряхово 

приема заявки за свободни работни места по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"- проект "Нов избор – развитие и реализация" схема BG051PO001-1.1.03 "Развитие" за обучение и осигуряване на заетост на безработни лица.

Подробна информация и необходимите формуляри за кандидатстване можете да намерите на електронната страница на агенцията по заетостта - www.az.government.bg или в ДБТ – Оряхово, стая 2, тел. 09171 / 2465

 

ВАЖНО: Пръскане срещу комари на 23.07

Е-мейл Печат ПДФ

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че на 23 юли (петък) 2010 г. Предстои провеждането на кампания за пръскане срещу комари в крайдунавските общини.

продължава>
 

ВАЖНО: Пръскане против комари

Е-мейл Печат ПДФ
Уважаеми съграждани уведомяваме Ви, че в дните от 20 до 27 юли предстои провеждането на кампания за пръскане срещу комари в крайдунавските общини.
В изпълнение на Наредба №15 от 2004 г. за опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности собствениците на пчели и пчелни семейства ще бъдат уведомени допълнително за датите и землищата подлежащи на интервенция.
 

Протокол за допуснати кандидати за работа

Е-мейл Печат ПДФ

ПРОТОКОЛ

За допуснати и не допуснати кандидати за длъжността

Главен вътрешен одитор при Общинска администрация - Мизия

продължава>
 

За собствениците и ползвателите на земеделски земи

Е-мейл Печат ПДФ

Община Мизия уведомява собствениците и ползвателите, обработващи земеделски земи в землището на гр. Мизия, че на 08.07.2010г. /четвъртък/ от 10,00ч.  в  Общинска служба “Земеделие” - гр. Оряхово  ще се проведе среща за сключване на споразумение за стопанската 2010/2011г. между собственици и ползватели на масиви за ползване на земеделските земи  в землище Мизия.

продължава>
 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

Съобщение във връзка с оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Рибарник"

продължава>
 

Обявление

Е-мейл Печат ПДФ
Община Мизия на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план- план за регулация на бивш „КЦХ- Мизия”, попадащ в масив № 290 на землище- гр. Мизия, който е на разположение на заинтересованите лица в отдел „УТС” на Общинска администрация, гр. Мизия, ул. „Г. Димитров” № 25-27, стая 209. На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
 

Обява за газопровод

Е-мейл Печат ПДФ
ОБЯВА
 
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.3/2006г., бр.80/2009г., бр.29 /2010г.)
продължава>
 

Проект 300

Е-мейл Печат ПДФ

Сдружение „Отворена Младеж” стартира нов проект, съфинансиран от програма „Младежта в действие” на Европейския съюз, насочен към събуждане на гражданското самосъзнание по отношение на проблемите, които сами си създаваме на пътя. В рамките на проекта всеки може да отдели минута и да съобщи кой го е подразнил на пътя, като за това ще получи журналистически бележник. За повече информация вижте приложения файл или посетете www.300.bg

продължава>
 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на окoлната среда /ЗООС/ обн.ДВ бр.91 от 2002г., изм. ДВ бр.82 от 2009г./ чл.7, ал.1 и чл.8 , ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС// ДВ бр.25/2003г., ПМС №59, изм. и доп. с ПМС №237/2009г., ДВ бр.80/2009г./,чл.31, ал.4 и и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, чл.40, ал.4

продължава>
 


Страница 28 от 28
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"