Община Мизия

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало Новини
Новини

133 години от освобождението на гр. Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Уважаеми съграждани,
Имам удоволствието и честта да ви поздравя с един светъл и голям ден за Мизия - 133-та годишнина от Освобождението ни от османско владичество.
На 21 ноември 1877 година, при „Каменов мост" се води една епична битка, която променя хода на Руско-Турската Освободителна война. Тя е подготвителен етап към превземането на Плевен, към боевете при Стара Загора, Шипка и Шейново.
Днес, 133 години след онези славни дни, ние се прекланяме пред подвига на загиналите руски и румънски бойци, на опълченците от Мизия: Петър Тахирски– Капитанита, Тоно Петров Кърцелянски, Димитър Върбанов – Комитата, Вълчко Вълчев, Тотьо Паунов и майор Димитър Герговски, почитаме паметта на тези , които са жертвали най-скъпото – живота си за нашата свобода.
Да ни е честита 133-та годишнина от Освобождението на Мизия, уважаеми съграждани!
Дълбок поклон и вечна слава на героите !

Кмет на Община Мизия
д-р Виолин Крушовенски

 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 504/2008 НА Комисията от 6 юни 2008 г. за прилагане Директива 90/427/ЕИО на съвета относно методите за идентификация на еднокопитни животни и Заповед № РД11 – 777/26.10.2010 г. на ген. директор на НВМС Ви уведомяваме, че в периода 02.11.2010 г. – 16.12.2010 г. на територията на всички общини ще се проведе задължителна електронна идентификация на еднокопитни животни, която ще се извърши от официалните ветеринарни лекари.

Електронната идентификация на ЕК е задължителна и е необходимо условие за придвижване на този вид животни до пазари, животновъдни обекти, събирателни центрове, кланици както в България и ЕС, така и за трети страни.

Електронната идентификация на ЕК се заплаща от собственика, като цената включва:

а) електронен транспондер – 6,05 лв.
б) държавна такса за паспорт – 20,00 лв.
в) отпечатване на паспорт – 12,00 лв.

При отказ на собственика за идентификация или заплащане на дължимите суми, общинския ветеринарен лекар ще налага възбрана на цялото стопанство за движение и клане на ЕК животни , а при нарушаване на възбраната ще бъдат налагани актове за установяване на административни нарушения.

ОТ ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

 

Обява за работодатели

Е-мейл Печат ПДФ
Лого на националната програма От социални помощи към осигуряване на заетостНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
"ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ"

Обявява конкурс за проекти за реализация през 2011 година

 

 

Програмата цели да осигури заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез разкриване на работни места:

 • в общополезни дейности;
 • в дейности на територията на предприятия без държавно и/или общинско участие:

- дейности, насочени към подобряване условията на труд и работна среда на територията на собственото им предприятие в сгради и постройки, в които се осъществява трудова дейност и се поддържа целогодишна/постоянна заетост на работните места в предприятието. Тези дейности са допустими за работодатели, които осъществяват основна производствена дейност от промишленото производство и/или от производството на строителна продукция;

- дейности в основното промишлено производство и производство на строителна продукция, водещи до повишаване на умения, квалификация и конкурентно-способност на наетите лица на свободния пазар;

Работодателите, които могат да кандидатстват с проекти, са:

1. Областни управители, общински администрации и общински предприятия
2. Държавни предприятия и институции, извършващи общополезни дейности
3. Юридически лица с нестопанска цел
4. Предприятия без държавно и/или общинско участие

Краен срок за подаване на проектите 12.11.2010 г.

Допълнителна информация за програмата, може да бъде получена
на Интернет адрес: www.az.government.bg
или в ДБТ - Оряхово
тел./факс: 09171 / 24-65; 09171 / 22 - 87
е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Учредително събрание за създаване на СНЦ "Местна инициативна група"

Е-мейл Печат ПДФ
Проект "Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Козлодуй и Мизия"
Договор № РД50-386/28.12.2009 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 23.10.2010г. (събота) ще се проведе Учредително събрание за създаване на Сдружение с нестопанска цел - Местна Инициативна Група. На събранието предстои избор на Управителен съвет и избор на Председател.
В същия ден публично ще бъде представена Стратегията за Местно Развитие.

Събитието ще се проведе от 10.30 часа в Заседателната зала на Община Козлодуй

Очакваме Ви
Участвайте !

От общинското ръководство

 

За вас младежи - Проект "Ново начало - от образование към заетост"

Е-мейл Печат ПДФ

ЗА ВАС МЛАДЕЖИ!

Дирекция “Бюро по труда” Оряхово Ви информира, че стартира

Проект “Ново начало – от образование към заетост”

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG051PO001-1.1.06 „СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИТЕ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТАЖ”

С УЧАСТИЕТО СИ В ПРОЕКТА, ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА:

 • Придобиване на ценен първи професионален опит, чрез стажуване по специалността си при работодател за период от 6 месеца;

През 6 месечния период на стажуване, Вие ще бъдете:

- наети по трудов договор.

- ще изградите трудови навици с помощта на определен от работодателя наставник;

- ще Ви бъде изплатено месечно трудово възнаграждение в размер на 300 лв.

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРОЕКТА

Младежи до 29 годишна възраст, които са:

 • регистрирани в бюрата по труда;

 • завършили средно или висше образование (дипломирани);

 • без стаж по специалността, придобита в средното/висшето училище;

 • не са включвани и не участват в проекти и програми, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Програма ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, идентичени със стажуване при работодател по специалността, с която кандидатстват по Проекта.

Необходими документи за включване в проекта:

 1. Заявление за участие в Проекта (по образец) за избрано работно място;

 2. Насочващо писмо до работодателя (изготвя се от бюрото по труда). 

Дирекция “Бюро по труда” Оряхово ще Ви окаже пълно съдействие при кандидатстване за включване в проекта.

 

Допълнителна информация

можете да получите и на Интернет страницата

на Агенцията по заетостта на адрес:

www.az.government.bg

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България

 

За вас работодатели - Проект "Ново начало - от образование към заетост"

Е-мейл Печат ПДФ

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ!

Дирекция “Бюро по труда” Оряхово Ви информира, че стартира набирането на заявки по

Проект “Ново начало – от образование към заетост”

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG051PO001-1.1.06 „СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИТЕ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТАЖ”

Проектът Ви дава възможност да наемете за стажуване за срок от 6 месеца безработни младежи до 29 години, регистрирани в бюрата по труда, завършили средно или висше образование (дипломирани), които нямат трудов стаж по специалността.

Вие ще определите наставник, който да обучава наетите стажанти за период от 6 месеца. Всеки наставник може да обучава от 1 до 7 младежи.

Проектът Ви осигурява месечен финансов стимул в размер на 300 лв. за всеки нает по трудов договор за стажуване безработен младеж за период от 6 месеца и нормативно предвидените месечни осигуровки.

На всеки определен от Вас наставник, който ще обучава стажуващите младежи, ще бъде изплатено месечно възнаграждение в размер на ½ от минималната работна заплата за страната в рамките на 6 месеца и нормативно предвидените месечни осигуровки.

В ПРОЕКТА МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ:

Работодатели, които:

 • разкриват работни места във всички сфери на икономиката, с изключение на такива осъществяващи дейности в сферата на селското, горското и рибно стопанство;

В ПРОЕКТА НЕ МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ :

 • Държавни администрации;

 • Общински администрации;

 • Структури на съдебната система

   

Дирекция “Бюро по труда” Оряхово ще Ви окаже пълно съдействие при кандидатстване за включване в проекта.

Тел. 09171 24-65; 09171 22-87

Допълнителна информация

можете да получите и на Интернет страницата

на Агенцията по заетостта на адрес:

www.az.government.bg

 

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България

 

Обява за продажба на имот

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 
ОБЩИНА МИЗИЯ

ПРОДАВА

Дворно място с площ 7 300 кв.м., с построена в него масивна двуетажна сграда - бивше училище „Отец Паисий" в с. Крушовица /застроена площ 320 кв.м./, с обща лицензирана оценка 38 000 лв., находящи се в кв. І по кадастралния план на с. Крушовица, Община Мизия.

За контакти : тел. 09161/23-15 / вътр. 115 – г-жа Лазарова
За оглед на сградата- тел. 09164/22-35 – г-н Илиевски - кмет на с. Крушовица

Сграда за продажба   Сграда за продажба

 

12 октомври - Ден на Българската община

Е-мейл Печат ПДФ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

За мен е чест и удоволствие да ви поздравя най-сърдечно с Деня на Българската община – 12 октомври.

продължава>
 

Кандидат-студентски курсове по медицина за роми

Е-мейл Печат ПДФ

Фондация "Здравни проблеми на малцинствата" обявява конкурс за избор на кандидат-студенти от ромски произход, които ще бъдат включени в подготвителни курсове за кандидатстване в медицинските университети в България по специалностите – медицина, стоматология и фармация. Обучението се реализира по проект, финансиран от Ромския образователен фонд.
Ромският образователен фонд финансира подготовката на кандидат-студенти от ромски произход, които имат желание и мотивация да се подготвят за приемните изпити за медицинските университети в България.

Конкурсът е отворен за ученици, които през учебната 2010-2011 са в ХІ или ХІІ клас, както и за млади хора завършили средното си образование през последните 2 години.

Условия за кандидатстване:
• Кандидатите трябва да са записани в ХІ или ХІІ клас през учебната 2010-2011 или да са завършили средното си образование през последните 2 години;
• Успехът на кандидатите, съответно от Х или ХІ клас от учебната 2009-2010 г., трябва да бъде нe по-нисък от Много добър 5.00;
• Успехът на кандидатите, които са завършили средното си образование, трябва да бъде не по-нисък от Много добър 5.00;
• Оценките по биология и химия от 9 и 10 клас на кандидатите трябва да са не по-ниски от Много добър 5.00 – това се удостоверява с бележка от училището или с копие от бележниците от съответната учебна година;
• Кандидатите, които са на възраст под 18 години трябва да имат писменото съгласие и подкрепата на родителите си/настойниците за включване в кандидат-студентските подготвителните курсове (попълнена декларация в края на формуляра);

Формуляра за кандидатстване и всички приложни документи може да намерите в информационния център на община Мизия.  

От общинското ръководство

 

Среща с представител на Комисията за защита от дискриминация

Е-мейл Печат ПДФ
На 6.10.2010 г. /сряда/ от 11.00 ч. до 13.00 ч. в зала № 4 на първи етаж в община Мизия ще се проведе приемен ден с регионален представител за област Враца от Комисията за защита от дискриминация.
Заповядайте!
 


Страница 28 от 30
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"