ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

 

ОТЧЕТ  за  2020 година

в изпълнение на  чл.71 от Наредбата  за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

1. Проведени от кмета на общината обществени поръчки или процедури за концесии, чрез които са възложени обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт

На основание чл. 14, ал.5 от ЗОП е проведено директно договаряне с ”Нова  Транс 2020” ЕООД, гр. Мизия, в резултат на което на 19.10.2020г. е подписан договор за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт  по утвърдени маршрутни разписания, със срок 1 год.

Обхват: автобусен превоз в двете посоки, по маршрутни разписания от общинската и областната транспортни

схеми

2. Всеки от сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт с посочване на съответните превозвачи, вида и обхвата на извършваните от тях превози

1.Договор за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, от 12.05.2019г.

Превозвач ”Елена Транс – 2018” ЕООД, с. Войводово, общ. Мизия, ул. “Христо Ботев”  №32. 

 

2.Договор за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, от 19.10.2020г.

Превозвач ”Нова  Транс 2020” ЕООД, гр. Мизия, общ. Мизия, ул.”Кузман Янкулов” №19

Обхват: автобусен превоз в двете посоки, по маршрутни разписания от общинската и областната транспортни

схеми

 

3. Общ размер на изплатените от кмета на общината компенсации и субсидии и съответния размер на изплатени на всеки от превозвачите суми, както и обема на предоставените им други права, ако има такива

 

Общ размер, лв

Превозвач

3.1. Компенсации  за безплатен и по намалени цени превоз на:

 

 

3.1.1. Ветерани, военноинвалиди, военно пострадали, деца, учащи, пенсионери

3 927,30

 

9 938,88

”Елена Транс – 2018” ЕООД,       с. Войводово

”Нова  Транс 2020” ЕООД,         гр. Мизия

3.1.2. Служители по чл.19, т.7

             -

 

3.2. Компенсации  за безплатен транспорт деца и ученици до 16 години

             37 384,00

 Община Мизия                (собствен транспорт) 

3.3. Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт

2 265,70

 

            -

”Елена Транс – 2018” ЕООД,       с. Войводово

”Нова  Транс 2020” ЕООД,         гр. Мизия

О б щ о:

 

 

         

 

 

ОБЯВА

E-mail Print PDF
There are no translations available.

obiava.jpg

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА”  МОНТАНА
 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 25.03.2021 г.
 
 
 
 
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – ОРЯХОВО
ул. “А. Чапразов” №29, тел. 09171/24-65
 
Работни места за специалисти с висше образование
1 Фармацевт магистър
1 Помощник - фармацевт
1 Техник,технолог на алкохолни и безалкохолни напитки
 
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
3 Оператор, производствена линия
1 Крояч дървени модели
1 Общ работник
6 Работник,строителството
 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП – ПР), за преотреждане на кв. 32 по плана на с. Софрониево, при запазване на външните граници на имота, с цел обособяване на отделен парцел „за площад“ и реализиране на инвестиционно намерение за реконструкция на площад в с. Софрониево, кв. 32, с възложител Община Мизия.

 

Изработеният Проект се намира в Общинска администрация - Мизия, Дирекция „УТЕЕППИСД“, стая 209.

 

На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да отправят писмено възражение относно изработеният ПУП до Общинска администрация - Мизия в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

 


Page 2 of 235
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"