ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗА ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

 

           Във връзка с получено писмо от Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Враца, за очаквано за студено време, информираме населението на община Мизия за следното:

За 16.02.2021 г. е обявен „жълт код“ за студено време с отрицателни дневни температури за област Враца. Предвид даденото предупреждение, гражданите да предприемат необходимите мерки за опазване на живота и имуществото си при настъпилите метеорологични условия.

Община Мизия апелира шофьорите, на които им предстои пътуване да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да карат със съобразена скорост и повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

 

 

 

                                                                                                  От общинската администрация

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ), за поставяне на регулационни граници в съответствие с имотните, на имот с кад. № 501.1432, УПИ XXVI и XXX в кв. 84, гр. Мизия, с възложител Теодора Константинова Павлова, с цел реализиране на инвестиционните намерения на собственика за изграждане на „Еднофамилна жилищна сграда“.

 

Изработеният Проект се намира в Общинска администрация - Мизия, Дирекция „УТЕЕППИСД“, стая 209.

 

На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да отправят писмено възражение относно изработеният ПУП до Общинска администрация - Мизия в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, МКБППМН - Община Мизия  набира кандидати за обществени възпитатели за 2021 г.

            Брой обществени възпитатели: 6

I. Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани, да не са поставени под запрещение и да са физически и психически здрави

2. Да не са осъждани;

3. Да притежават необходимата квалификация (юрист, педагог, психолог, социален работник или други с педагогическа подготовка), както и опит, умения и комуникативност при работа с деца;

4. Да се ползват с висок морал и добро име в обществото;

5. Да не участват в общности с асоциална насоченост;

6. Да познават нормативната уредба за работа с деца, както и тази, свързана с корекционно-възпитателната работа с деца с противообществени прояви и структури в системата за БППМН;

7. Да имат познания за съвременните особености и характеристики на деца с асоциално поведение, деца с агресивно поведение, конфликтни, с трудности в социализацията и общуването, с девиантно поведение.

8. Да разполагат с достатъчно време, за да изпълняват задълженията си по ЗБППМН.

 

II. Характер на работата:


1. Общественият възпитател извършва индивидуална, корекционно-възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател.

2. Общественият възпитател взаимодейства с родителите (или лицата, които ги заместват), инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции.
3. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните, в проверки по конкретни поводи, включително и по изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т.6, т.7 и т.8 от ЗБППМН.

4. Общественият възпитател участва в дейностите по плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.

 

III. Начин на провеждане на процедурата:

1. Подбор по документи.

2. Събеседване с кандидата.

 

IV. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до Председателя на МКБППМН - Община Мизия – (по образец) 

2. Автобиография (CV);

3. Мотивационно писмо;

4. Копие от диплома за завършено висше образование;

5. Декларация (по образец); 

6. Декларация съгласие за обработване на лични данни (по образец);

 

 

 V. Срок за приемане на документите: от 19.01.2021г. до 19.02.2021 г. (включително). 

 VI. Прием на документи :
Документите се приемат всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и от 12:30 - 16.30 ч. в административната сграда на Община Мизия, ул. ул.Георги Димитров № 25-27, или по пощата, в запечатан непрозрачен плик с името на кандидата и името на конкурса.
Подборът по документи ще се извърши в срок до 19.02.2021 г.
Събеседване с допуснатите кандидати до втория етап от конкурса, ще се проведе на 22.02.2021г., 23.02.2021г. и на 24.02.2021 г. от 09.00ч. до 15.00 часа в административната сграда на Община Мизия. Резултатите от събеседването ще бъдат обявени до 26.02.2021г. 

 

VII. Допълнителна информация

Списъците и съобщенията във връзка  с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло, намиращо се на партера в сградата на Общинска администрацияи на интернет страницата на Община Мизия: www.miziabg.com

 -ДЕКЛАРАЦИЯ ЗЗЛД

-ДЕКЛАРАЦИЯ

-ЗАЯВЛЕНИЕ

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 11.02.2021г.

 

 

Работни места за висше образование

 

1 фармацевт магистър

1 помощник-фармацевт

 

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование

 

3 оператор, производствена линия

1 крояч, дървени модели

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗА ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

 

           Във връзка с получено писмо от Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Враца, за очакван силен вятър, информираме населението на община Мизия за следното:

За 11.02.2021 г. е обявен „жълт код“ за опасност на територията на цялата страна. Ще духа силен вятър от юг-югозапад с пориви до 24 м/сек. Вечерта вятърът ще се ориентира от северозапад. Предвид даденото предупреждение, гражданите да предприемат необходимите мерки за опазване на живота и имуществото си при настъпилите метеорологични условия.

 

 

 

 

                                                                               От общинската администрация

 


Page 8 of 235
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"