ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

Съобщение

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Община Мизия на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ  съобщава, че със Заповед №РД-09-120/12.03.2012 г. на кмета на общината е разрешено изработването на проект за изменения на действащия  подробен устройствен план (ПРЗ), в обхвата  на поземлен имот №081017, в землището на с.Сараево, общ.Мизия, обл.Враца, с цел образуване на нов имот с площ до 1,5 дка и промяна на предназначението му от  „предимно производствена зона” в „зона за отдих и обслужване”.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Община Мизия, област Враца на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за изграждането на „Пречиствателна станция за отпадни води, канализационна мрежа и съпътстваща я водопроводна мрежа на гр.Мизия” и Парцеларен план за трасета на: електропровод, довеждащ колектор и довеждащ водопровод, предвиждащ засягане на имоти и части от тях в землището на гр.Мизия, обл.Враца  в следния обхват:  ПИ № 050012, 050017, 050018, 050016, 050015, 056004, 056005, 000421, 059006, 059007, 000171.

Проектите са на разположение в сградата на Община Мизия, стая 209. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация – гр. Мизия.

 

Съобщение

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Тази година Световния ден на социалната работа ще бъде на 20.03.2012 г. В същото време денят определен от ООН като ден на социалната работа е 26.03.2012 г. Международната федерация на социалните работници прие седмицата между двете събития да бъде Седмица за действие.

В тази връзка приканваме всички наши партньори, приятели и граждани да участват с представяне на предложения за включване на ключови приоритети и проблеми пред социалната работа и социалното развитие на местно ниво.

Дирекция „Социално подпомагане" гр. Оряхово предлага на вниманието на жителите на общ. Оряхово и общ. Мизия план на организираните мероприятия свързани с отразяването на Световния ден на социалната работа

 

Съобщение

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Община Мизия на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РД-09-113/06.03.2012 г. на кмета на общината е разрешено изработването на проект за ПУП-ПРЗ на общински имот №050012, местност „Горно ливаде" в землището на гр.Мизия, обл.Враца, с цел провеждане на процедура за промяна на предназначението по ЗОЗЗ за изграждане на „Пречиствателна станция за отпадни води, канализационна мрежа и съпътстваща я водопроводна мрежа на гр.Мизия" – общински обект от първостепенно значение.
 

Съобщение относно международно изложение

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме ви, че от 07.02.2012 г. до 11.02.2012 г. в СК „Простор" в гр. Добрич ще се проведе международно изложение „Борса на семена и посадъчен материал".

 


Page 235 of 235
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"