ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-6a /22.03.2021г. на Кмета на Община Мизия е одобрен ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за преотреждане на П.И. с идентификатор 43774.78.8 с НТП „стопански двор“, по плана на с. Липница, от „Стопански двор“ за „Стопански двор за животновъден обект - овцеферма“, при запазване на външните граници на имота, възложител „Кунчеви“ ООД, с цел реализиране на инвестиционните намерения на собственика за изграждане на Животновъден обект-овцеферма.

 

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-6/22.03.2021г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива с възложител община Мизия, с цел преотреждане на кв. 32 по плана на с. Софрониево, при запазване на външните граници на имота, за обособяване на отделен парцел „за площад“ в кв. 32, и реализиране на инвестиционно намерение за реконструкция на площад в с. Софрониево, кв. 32.

 

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

          КМЕТ на

          Община Мизия:

                                                                                    ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-5 /22.03.2021г. на Кмета на Община Мизия е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поставяне на регулационни граници в съответствие с имотните на имот с кад. № 501.1432, УПИ XXVI и XXX в кв. 84, гр. Мизия, при запазване на външните граници на имота, с възложител Теодора Константинова Павлова, с цел реализиране на инвестиционните намерения на собственика за изграждане на „Еднофамилна жилищна сграда“.

 

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването.

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЗА ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ 
 
           Във връзка с получено писмо от Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Враца, за очаквани валежи, информираме населението на община Мизия за следното:
 За 22.03.2021 г. е обявено предупреждение от първа степен (жълт код) за опасност от значителни количества от дъжд и сняг в област Враца. Предвид  даденото предупреждение, гражданите да предприемат необходимите мерки за опазване на живота и имуществото си при настъпилите метеорологични условия.
 
 
 
 
          От общинската администрация
 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65
 
 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  18.03.2021г.
 
 
Работни места за висше образование
 
1 фармацевт магистър
1 помощник-фармацевт
 
 
 
Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование
 
3 оператор, производствена линия
1 крояч, дървени модели
1 общ работник
1 техник, технолог на алкохолни и безалкохолни напитки
 
 
По проект “Заетост за теб” – етап 2
 
1 агроном, лозарство, градинарство и овощарство
1 инженер, механик
1 работник, производство на вино и високоалкохолни напитки
2 общ работник
2 лозар
 
 
НП „Помощ за пенсиониране”
 
1 чистач/хигиенист
 


Page 3 of 235
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"