Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове З А П О В Е Д № РД.11-253/22.08.2014 год.

З А П О В Е Д № РД.11-253/22.08.2014 год.

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.23, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия и Решение №392/25.07.2014г. на Общински съвет – Мизия

НАРЕЖДАМ:

1. На 10 септември 2014г. (сряда) от 11,30 часа в зала № 311 в сградата на общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване на трайни насаждения, на земеделски земи от ОПФ, в землището на с. Софрониево, за срок от 35 години, както следва:
ПИ №000389 – 27,639 дка, НТП „Овощна градина", кат V, местност „Въртопа"
ПИ №000462 – 193,957 дка, НТП „Лозе", кат.V, местност „Лозята"
ПИ №000465 – 43,517 дка, НТП „Изост. тр. нас.", кат.V, местност „Лозята"
ПИ №000548 – 74,381 дка, НТП „Изост. тр. нас.", кат.V, местност „Лозята"
ПИ №000551 – 69,944 дка, НТП „Изост. тр. нас.", кат.V, местност „Лозята"
ПИ №000553 – 72,942 дка, НТП „Овощна градина", кат.ІV, местност „Лозята"
ПИ №000554 – 64,274 дка, НТП „Изост. тр. нас.", кат.V, местност „Лозята"
ПИ №000544 – 134,593 дка, НТП „Изост. тр. нас.", кат.V, местност „Лозята"
ПИ №000557 – 136,132 дка, НТП „Лозе", кат.V, местност „Лозята"
ПИ №000041 – 203,619 дка, НТП „Лозе", кат.ІІІ, местност „Гладно поле"
ПИ №000043 – 94,916 дка, НТП „Нива", кат.ІІІ, местност „ Гладно поле"
ПИ №000056 – 29,307 дка, НТП „Нива", кат.ІІІ, местност „ Гладно поле",
с обща площ от 1145,221 дка.
2.Определям начална тръжна цена за имотите - 34356,63 лв/дка (1145,221дка х 30,00 лв/дка), в съответствие с Тарифата към Наредба №5 на ОбС-Мизия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, която е в размер на 30,00 /тридесет/ лева и се закупува от 25.08.2014г. до 09.09.2014г.
4. Депозитът за участие в търга се определя в размер на 10% / 3435,66 лв/ от началната тръжна цена и се внася до 16,00 часа на 09.09.2014г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на общинска администрация до 17,00 часа на 09.09.2014г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот.
6. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 17.09.2014г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 10.09.2014г. до 17.00 часа на 16.09.2014г. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася до 16,00 часа на 16.09.2014г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17,00 часа на 16.09.2014г., след закупуване на тръжна документация.
7. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за аренда на земеделска земя, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация и кметство с. Софрониево, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"