Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия на основание чл.1246, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 364, Протокол № 41 от 25.04.2014 г. на Общински съвет гр. Мизия е разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план - парцеларен план на трасе на външно ел. захранване на поземлен имот № 000282 (стопански двор) по КВС на с. Липница.
Възложител на проекта: Дилян Красимиров Кунчев.
Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ:
Н. НЕКОВСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"