Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Решение №231/29.03.2013 г. на Общински съвет гр.Мизия е разрешено изработването на Проект за подробен устройствен план (ПП), в обхвата на имоти №000387, 000356 с НТП „Полски път" и имот №000294 с НТП „Общински път" с цел провеждане на процедура за утвърждаване на трасета за главния канализационен колектор, водопровод и електропровод за изграждане на обект „Подмяна на водопроводна мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа по улици "Минко Костадинов", „Петър Цветков", „Генерал Скобелев", „Цоло Николов „ , „Цар Асен", „Отец Паисий" и „Никола Стефанов", възстановяване на пътна настилка и изграждане на ПСОВ", с.Крушовица", подобект „Пречиствателна станция за отпадни води".
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

ЗАМ.КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
/ЦВ.ВАСИЛЕВ/

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"