ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения Обява от Андонов ООД

Обява от Андонов ООД

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: Оползотворяване на месокостно брашно с цел получаване на подобрители за почви.

Местоположение: гр. Мизия, община Мизия, обл. Враца, ПИ № 48043.290.38.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на град Мизия, община Мизия, обл. Враца по подробен устройствен план на бивш КЦХ Мизия одобрен с решение № 489/28.07.20Юг. се намира в УПИ VIII кв.105 и е с трайно предназначение на територията за производство, складове и офиси

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на горепосоченото инвестиционно предложение могат да го направят писмено в община Мизия, кметство Мизия или в РИОСВ Враца, ул. „Екз. Йосиф" №81, гр. Враца, пощенски код 3000.

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"