Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини Проект на НАРЕДБА № 23 за организацията и ресурсното осигуряване дейността на организации и клубове на пенсионерите и хората с увреждания на територията на Община Мизия

Проект на НАРЕДБА № 23 за организацията и ресурсното осигуряване дейността на организации и клубове на пенсионерите и хората с увреждания на територията на Община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА

  РАЗДЕЛ І.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията и ресурсното осигуряване дейността на организации  и клубове на пенсионерите и хората с увреждания, наричани за краткост по-нататък "клубове", като форма за социална интеграция на територията на Община  Мизия.

 

Чл. 2. (1) Клубовете се учредяват на териториален принцип-  за град Мизия и кметствата в общината., като се регистрират в ЦСУ в Общинската администрация.

(2) Клубовете могат да бъдат за пенсионери, за хора с увреждания или смесени /лица с група инвалидност и лица в пенсионна възраст/.

Чл. 3. Клубовете имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти и активното дълголетие на своите членове.

Чл. 4. За изпълнение на своите цели и инициативи клубовете сътрудничат с неправителствени организации, читалища, фондации, физически и юридически лица и други.

 

РАЗДЕЛ ІІ.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. (1) Гл. специалист «Здравеопазване и социални дейности» и Център за социални услуги към Общинска администрация – Мизия проучва потребностите от клубове и предлага след съгласуване с кметовете по населени места на кмета на община Мизия разкриването или закриването им.

(2) Клубове се откриват, ако в съответното населено място има повече от 30 пенсионери, желаещи да членуват в клуб, които представят в Общинска администрация  учредителен протокол и молба за регистрация.

(3) Клубовете са достъпни за всички пенсионери и хора с увреждания.

(4) Клубовете се откриват или закриват със Заповед на кмета на общината.

(5) Методическото ръководство, координация и цялостният контрол върху дейносттта на клубовете се осъществява от Гл. специалист «Здравеопазване и социални дейности» и Център за социални услуги към Общинска администрация – гр. Мизия.

         (6) Всички членове на съответния клуб заплащат членски внос, като размерът му се определя с решение на Общото събрание.

(7)Средствата от членски внос се използват за социални, здравни, културни и организационнни дейности под ръководството на Председателя на съответния клуб.

Чл. 6. (1) На пенсионерските клубове се предоставят безвъзмездно обзаведени помещения –  общинска собственост със Заповед на Кмета на общината.

(2) Разходите по поддръжката на клубовете - осветление, отопление, телефон, вода и ремонти, са за сметка на общината.

Чл. 7. Допуска се ползването на помещенията на клубовете от други обществени организации, регистрирани по законите на Република България, по предварителна заявка и с разрешение на  Кмета на общината.

Чл. 8. (1) Общинската администрация подпомага финансово, методически и организационно клубовете, намиращи се на територията на Община Мизия. Общинска администрация осъществява и контрол по законосъобразното разходване на бюджетните средства.

 Чл. 9. Клубовете организират и провеждат следните дейности и мероприятия:

  1. социални – ежеседмични срещи и социални контакти на клубните членове, организиране на срещи и консултации с представители на общински и държавни институции, имащи отношение по проблемите на пенсионерите и хората с увреждания;
  2. здравни – здравна просвета, изнасяне на здравни беседи;
  3. културни – честване на празници и рождени дни, организиране на художествена самодейност, колективно посещение на исторически, културни и природни обекти и забележителности.

Чл. 10. Органи на управление на клубовете са Общото събрание, Клубният и Контролният съвет.

Чл. 11. (1) Общото събрание на клуба се състои от всичките пенсионери и хора с увреждания, ползващи неговите услуги. То се свиква най-малко веднъж в годината и се счита за редовно, ако са присъствали 50 % плюс един от ползващите услугите на клуба. Решенията му са валидни при обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) Общото събрание на клуба избира клубен съвет в състав от 3 до 9 членове - председател, зам.-председател, касиер и членове, както и Контролен съвет от трима членове - председател и двама членове.

 

(3) Общото събрание:

1. приема Правилник за вътрешния ред;

2. обсъжда и приема отчетния доклад на Клубния и Контролния съвет;

3. приема Програма за дейността на клуба, определя източниците и размера на нейното финансиране.

Чл. 12. Клубният съвет:

  1. изработва проекта за Правилник за вътрешния ред;

2. изготвя и представя на общото събрание годишен отчет за дейността на клуба;

3. в началото на всяка календарна година, преди приемането на бюджета на общината, предлага на Общински съвет план-програма за дейността на клуба и разпределението на средствата по мероприятия, която предварително да бъде съгласувана от главния счетоводител на общината и ръководителя на «Център за социални услуги», на който представя годишна справка за движението на членския състав /по образец/.

4. прави предложение за утвърждаване от общото събрание на план-сметка за разход на средствата за клуба;

5. внася отчет в Общински съвет по приетата план-програма за дейността на клуба;

6. поддържа връзка с общината чрез гл. специалист „Здравеопазване и СД” и Център за социални услуги в Община Мизия, кметовете на кметства и кметски наместници, с Дирекция „Социално подпомагане” Община Мизия, с неправителствени организации, частни физически лица, фирми, фондации и др.;

7. организира и ръководи дейността на клуба.

Чл. 13. (1) Контролният съвет упражнява контрол за целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата на клуба, както и за опазване на представеното имущество. В състава на контролния съвет задължително се включва представител на Общинска администрация или кметството в населеното място.

 

РАЗДЕЛ ІІІ.

ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕНТОСТ

Чл. 14. Източници на финансиране на клубовете са:

1. бюджетни средства в рамките на гласувания бюджет за издръжка на клубовете /ток, вода и отопление/ и справедливо разпределена сума за дейностите на клуба. Сумата, отпускана от Общинска администрация за дейностите на клубовете ще се утвърждава от кмета на общината след внесена Докладна записка до него, след което се доказва с надлежно оформени финансови документи.

Сумата за бюджетната издръжка се залага в Годишния бюджет на община Мизия.

Паричните суми за гр. Мизия и с. Войводово ще се изплащат от касиера на общината на Председателите на клубове или на изрично упълномощени от тях лица, а за клубовете в селата Крушовица, Софрониево и Липница от касиера на кметството в съответното населено място на Председателите на клубове или на изрично упълномощени от тях лица.

2. доброволни вноски ,членски внос и други по решение на Общото събрание;

3. дарения, спонсорство;

4. други  съгласно действащите нормативни документи.

Чл. 15. Паричните вноски в клубовете се събират от касиера на клуба срещу квитанция.

Чл. 16. В клубовете се води следната задължителна документация:

1. приходно-разходна книга;

2. инвентарна книга за предоставеното имущество на клуба;

3. протоколни книги за отразяване на решенията на общото събрание на клубния и на контролния съвет.

 

РАЗДЕЛ ІV.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ЗАБРАНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл 17. Членовете на клубовете са длъжни:

1. Да спазват хигиената и реда в клуба.

2. Да полагат грижи за стопанисване на помещенията и имуществото на клуба.

3. Да проявяват инициатива за подобряване дейносттта на клуба.

4. Да спазват реда съгласно Правилника за вътрешния ред на клуба.

5. Да спазват Наредбата за дейността на клубовете на територията на община Мизия,приета с решение на Общинския съвет.

Чл 18.Забранява се пушенето в клубните помещения.

 Чл19.Забранява се възмездно или безвъзмездно предоставяне на клубните помещения на трети лица от клубните ръководства,без разрешение от кмета на Общината и кметовете на кметства.

 

РАЗДЕЛ V.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Настоящата Наредба е приета с Решение № ............ година, влиза в сила след влизане в сила на решението на Общински съвет и публикуването й на сайта на Община Мизия и е задължителна да се прилага от всички пенсионерски клубове и организацията на хората с увреждания на територията на Община Мизия.

Чл. 21 Измененията и допълненията на Наредбата се извършват от Общинския съвет.

Чл. 22 Изпълнението и контрола по прилагане на Наредбата се възлага на Кмета на общината или оторозирано от него длъжностно лице.

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"