ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

Община Мизия на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщава, че е изработен Подробен устройствен план(ПУП) – План за регулация(ПР), „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор, във връзка с основен ремонт на улична мрежа на територията на Община Мизия“, подобект – „Обслужваща улица, свързваща улици „Дафинка Чергарска“ и „Цанко Церковски“ по плана на гр. Мизия.

 

         Изработеният Проект се намира в Община Мизия, Дирекция „УТЕЕППИСД“, стая 209.

 

         На основание чл.12, ал.5 от ЗУТ, можете да направите писмено възражение, предложение и искане по проекта в 14 дневен срок от датата на получаване, до Общинска Администрация гр. Мизия.

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"