Община Мизия

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ОБЯВА

На основание чл. 68е от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ и във връзка с Решение №33 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет - Мизия от 20.12.2019 г.,

 

Общинският съвет

 

ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА за определяне на 1 съдебен заседател към Окръжен съд – Враца за мандат 2020-2024 г.

 1. I. Изисквания към кандидатите:

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

 1. 1. е на възраст от 21 до 68 години;
 2. 2. има настоящ адрес в община Мизия, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд Враца;
 3. 3. има завършено най-малко средно образование;
 4. 4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията /установява се служебно от комисията/;
 5. 5. не страда от психически заболявания.

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1.  е съдебен заседател в друг съд;

 1. 2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 2. 3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 3. 4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд - Враца.
 4. II. Необходими документи:
  1. 1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
  2. 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
  3. 3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
  4. 4. Писмено съгласие и данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки / по образец Приложение №1 /
  5. 5. Мотивационно писмо;
  6. 6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ / по образец Приложение№2 /
  7. 7. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /за лица, родени преди 16.0 7.1 9 73 г./
  8. 8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни /по образец Приложение № 3 /
  9. 9.Удостоверение за настоящ адрес.

Образците на документите по т. 4, 6 и 8 са на разположение на кандидатите при сътрудника на Общински съвет-Мизия , в сградата на Община Мизия, стая №107, 1 етаж.

 1. III.Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи при сътрудника на Общински съвет – Мизия, стая №107, етаж I, в сградата на община Мизия от 02.01.2020 – 09.01.2020 г.

Начин и ред за провеждане на процедурата:

Комисията, избрана от ОбС-Мизия ще извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и представения документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия в случай, че е приложимо за съответния кандидат за съдебен заседател/, се публикуват на електронната страница на община Мизия, раздел „Общински съвет", секция „Процедура за определяне на съдебни заседатели“, най-малко 14 дни преди датата на изслушването.

Определената с Решение на Общинския съвет комисия изслушва всеки един от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общинския съвет може да задава въпроси. Не по-късно от 3 Impul работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Комисията изслушване се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на електронната страница на Община Мизия, раздел Общински съвет заедно с протокола от изслушването.

 1. IV.Телефони за информации:

0888751934 - Сашка Началнишка - Председател на Комисията

0886847493 – Татяна Спасова - Председател на Общински съвет - Мизия

Председател на ОбС Мизия

Татяна Спасова

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"