Община Мизия

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Начало Municipal council Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

E-mail Print PDF
User Rating: / 1
PoorBest 
There are no translations available.

 

Изх.№ 94/15.05.2020 г.

 

 

 

ДО

 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

 

 

ДО

 

КМЕТА

 

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

 

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

 

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

 

ДО

 

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

 

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

 

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВЛЪЧКОВА, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

 

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

 

              

 

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1

 

От Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Мандат 2019-2023

 

      

 

С В И К В А М :

 

Общинският съвет на редовно заседание на 21.05.2020г. /четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателна зала в ОТИЕЦ гр. Мизия, ет.1 при следния

 

 

 

ПРОЕКТО- Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 

 

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. Вх. № 141/ 15.05.2020г., предложение, относно Управленска програма на кмета на Община Мизия, Мандат 2019 – 2020г.

 

Докладва Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

 

 

 1. 3.Вх. № 130/ 14.05.2020г., докладна, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мизия.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Горан Златков – юрисконсулт Община Мизия

 

 1. 4.Вх. №129/14.05.2020г., докладна, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мизия.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Горан Златков – юрисконсулт Община Мизия

 

 1. 5.Вх. №124/14.05.2020г., докладна, относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2019г.

 

Докладна от Цветанка Влъчкова – зам. кмет на Община Мизия и председател на МКБППМН

 

Докладва Горан Златков – юрисконсулт Община Мизия

 

 1. 6.Вх.№116/04.05.2020 г., докладна, относно Приемане на Общинска програма за дезинсекция, деакаризиция и дератизация на територията на Община Мизия за периода 2020-2022г.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Невена Георгиева – гл. специалист „Екология“

 

 1. 7.Вх. № 122/13.05.2020г., докладна, относно корекция в разходната част на бюджета на Община Мизия в местни дейности за 2020г.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Христинка Петрова – гл. специалист „БФ“

 

 1. 8.Вх. №123/14.05.2020г., докладна, относно приемане на извършени от „ВиК“ООД – гр. Враца инвестиции/активи/ във ВиК инфраструктурата и предаване управлението им на Асоциация по водоснабдявана и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ООД – Враца.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 

 1. 9.Вх. №131/ 14.05.2020г., докладна, относно освобождаване частично на физически и юридически лица – наематели на нежилищни обекти – общинска собственост, от задължения за заплащане на наеми, във връзка с въведените задължителни противоепидемични мерки за периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020г.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 

 1. 10.Вх. №135/ 14.05.2020г., докладна, относно предоставяне на обект – Водопровод за допълнително водоснабдяване с питейна вода с. Войводово, община Мизия, на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора, подписан между Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 

 1. 11.Вх. № 134/ 14.05.2020г., докладна, относно откриване на процедура за промяна НТП на поземлен имат в землището на с. Липница.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 

 1. 12.Вх. №121/ 11.05.2020г., докладна, относно Доклад за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 в община Мизия през 2019 г.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Малинка Мариновска – гл. експерт „Здравеопазване“

 

 1. 13.Вх. №120/ 11.05.2020г., докладна, относно Доклад за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето в община Мизия за 2019г.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Малинка Мариновска – гл. експерт „Здравеопазване“

 

 1. 14.Вх. № 137/ 15.05.2020г., докладна, относно поемане на разходите по погребение в с. Крушовица.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Малинка Мариновска – гл. експерт „Здравеопазване“

 

 1. 15.Вх. № 139/ 15.05.2020г., докладна, относно поемане на разходите по погребение в с. Липница.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Малинка Мариновска – гл. експерт „Здравеопазване“

 

 1. 16.Вх. №132/ 14.05.2020г., докладна, относно кандидатстване на Община Мизия по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ с проект „Предоставяне на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания в община Мизия“.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Валерия Цурова – гл. експерт „Европейски програми и проекти и социални дейности“

 

 1. 17.Вх.№ 133/ 14.05.2020г., докладна, относно приемане на Годишен план за действие за 2021 по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Мизия.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Валерия Цурова – гл. експерт „Европейски програми и проекти и социални дейности“

 

 1. 18.Вх. №107/13.03.2020г., относно Отчет за дейността на кметство Липница за 2019г.

 

Отчет от Румен Христов Шопов – кмет на с.Липница

 

 1. 19.Вх.№108/13.03.2020г., относно Годишен отчет на кметство Крушовица през 2019г.

 

Отчет от Илия Илиевски – кмет на с. Крушовица

 

 1. 20.Вх. № 138/ 15.05.2020г., относно Отчет на кметство Софрониево за периода 11.11.2019 – 14.05.2020г.

 

Отчет от Демира Димитрова – кмет на с. Софрониево

 

 1. 21.Вх.№117/08.05.2020г., докладна, относно изработване и представяне за утвърждаване на Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет – Мизия, мандат 2019 – 2023.

 

Докладна от Галя Венкова Ангелова – председател на Временна комисия

 

 1. 22.Вх. №118/ 11.05.2020 г., предложение, относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по ЗПКОНПИ и за установяване на конфликт на интереси.

 

Докладна от Татяна Спасова – председател ОбС, Мизия

 

 1. Вх. № 109/16.03.2020 г., докладна, относно работа на КПКОНПИ

 

       Докладна от Иван Даков – председател КПКОНПИ при ОбС Мизия.

 

 1. 24.Вх. №119/ от 11.05.2020г., предложение, относно промяна в състава на ПК по ЗПКОНПИ

 

Докладна от Татяна Спасова – председател ОбС, Мизия

 

 1. 25.Вх. №128/ 14.05.2020г., докладна, относно приемане на Наредба №32 за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Мизия.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Емилия Киновска – ст. специалист „Младежки дейности, образование и спорт“

 

 1. 26.Вх. № 140/ 15.05.2020г., докладна, относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Мизия /2020-2022/.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Емилия Киновска – ст. специалист „Младежки дейности, образование и спорт“

 

 1. 27.Вх. №127/14.05.2020г., докладна, относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град Мизия“.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

 

Докладва Емилия Киновска – ст. специалист „Младежки дейности, образование и спорт“

 

     28. Разни:

 

28.1 Вх. №126/14.05.2020г., доклад, относно мерките, предприети от Общинска администрация – Мизия във връзка с превенция на разпространението на COVID-19 на територията на община Мизия.

 

Докладва Малинка Мариновска – гл. експерт «Здравеопазване»

 

28.2 Вх. №125/14.05.2020г., докладна, относно състоянието на православния храм „Св. Троица“ с. Крушовица.

 

Докладна от Илия Илиевски – кмет на с. Крушовица

 

 

 

 

 

 

 

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

 

 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/

 

Председател на ОбС Мизия

 

 

 График на постоянните комисии на ОбС-Мизия

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия - Документи

 

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"