ОБЩИНА МИЗИЯ

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Начало Municipal council Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

Изх.№ 198 /19.02.2021 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА, УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

              

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

                         

С В И К В А М :

Общинският съвет на редовно заседание на 25.02.2021г. /четвъртък/ от 11.00 часа, в Малката зала на НЧ “Просвета -1915“, гр. Мизия при следния

 

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. 1.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 2.Вх. № 330 / 18.02.2021 г., докладна, относно кандидатстване на община Мизия с проект „Оборудване и обзавеждане на кухня-майка на Домашен социален патронаж в град Мизия“ към Фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Валерия Цурова – Гл. експерт „Здравеопазване и социални дейности“

 1. 3.Вх. № 325 / 15.02.2021 г., докладна, относно отдаване под наем на помещения – общинска собственост за здравни дейности.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „ УТЕППИСД“

 1. 4.Вх. № 326 / 15.02.2021 г., докладна, относно предоставяне на общински пасища, мери и ливади на животновъди, отглеждащи пасищни животни.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „ УТЕППИСД“

 1. 5.Вх. № 328 / 16.02.2021 г., докладна, относно изготвяне на експертни оценки за урегулирани поземлени имоти в с. Софрониево.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „ УТЕППИСД“

 1. 6.Вх. № 332 / 18.02.2021 г., докладна, относно одобряване на експертна оценка и откриване на процедура за продажба на застроен поземлен имот с кад.№500.246, с. Войводово, общ. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „ УТЕППИСД“

 1. 7.Вх. № 331 / 18.02.2021 г., предложение, относно приемане на Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Мизия, с период на действие 2021 – 2023 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Весела Вълкова – гл. експерт „Обществени поръчки“

 1. 8.Вх. № 335 / 19.02.2021 г., предложение, относно приемане на Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност на община Мизия, с период на действие 2021 – 2023 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Весела Вълкова – гл. експерт „Обществени поръчки“

 1. 9.Вх. № 333 / 18.02.2021 г., предложение, относно прекратяване на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-123/ 24.08.2020 год. за изпълнение на проектно предложение № BG16M1OP002-2.009-0058 „Пилотен проект за обособяване на общински център допринасящ за намаляване на битовите отпадъци“ по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ към Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020, оттеглянe на записна заповед за поемане на финансови задължения по обезпечаване на авансово предоставени средства.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Весела Вълкова – гл. експерт „Обществени поръчки“

 1. 10.Вх. № 323 / 12.02.2021 г., докладна, относно свикване на редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца, което ще се проведе на 02.03.2021 г. /вторник/.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“

 1. 11.Вх. № 329 / 17.02.2021 г., докладна, относно изпълнение на & 58, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /обн. в ДВ №105 / 11.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г./.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Венера Георгиева – директор дирекция „АПИОФД“

 1. 12.Вх. 324 / 15.02.2021 г., докладна, относно приемане бюджета на община Мизия за 2021 година

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Христинка Петрова – гл. специалист „БФ“

 1. 13.Вх. № 334 / 18.02.2021 г., докладна, относно вземане на решение за одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 - 2024

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва Христинка Петрова – гл. специалист „БФ“

 

 

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

 

 

 

С уважение,

 

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател на ОбС Мизия                                        

 

 

 График на постоянните комисии на ОбС-Мизия

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия - Документи

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС - Мизия чрез видеоконференция - 17.12.2020г.

 

 

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 11.2019г-10.2020г

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"