ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Municipal council Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

Изх.№ 161 /13.11.2020 г.

 

 

 

ДО

 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

 

 

ДО

 

КМЕТА

 

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

 

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

 

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

 

ДО

 

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

 

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

 

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВЛЪЧКОВА, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

 

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

 

              

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.9, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

                         

 

С В И К В А М :

 

Общинският съвет на редовно заседание на 19.11.2020г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателна зала на Читалище Просвета – гр. Мизия при следния

 

 

 

 

 

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 

 

 

  1. 1.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
  2. 2.Вх. №257/11.11.2020г., докладна, относно Приемане на Информация за отдадените под наем общински земеделски земи и останалите ненаети площи – общо и по землища.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“

 

  1. 3.Вх. №258/11.11.2020г., докладна, относно Мерки за зимното поддържане и почистване на общинската пътна мрежа при община Мизия през зимния сезон 2020/2021г. и нормалното функциониране на бюджетните учреждения в общината.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва: Стефан Каменовски – гл. специалист „ОМП“

 

  1. 4.Вх. №259/13.11.2020г., относно даване на съгласие за бракуване на автомобили, собственост на Община Мизия и отписването им от баланса на общината.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва: Венера Георгиева – директор дирекция „ АПИОФД“

 

  1. 5.Вх. №260/13.11.2020г., докладна относно приемане Отчет на г-жа Валя Берчева – кмет на Община Мизия за периода от м. ноември 2019 г. до месец октомври 2020 г.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

  1. 6.Разни

 

 

 

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

 

 

ТАТЯНА СПАСОВА

 

Председател на ОбС Мизия

 

 

 

 

 График на постоянните комисии на ОбС-Мизия

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия - Документи

 

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"