Община Мизия

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало Общински съвет Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 

 

 

Изх.№ 133/18.09.2020г.

 

 

 

ДО

 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

 

 

ДО

 

КМЕТА

 

НАОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

 

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

 

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

 

ДО

 

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

 

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

 

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

УВАЖАЕМА Г-ЖОБЕРЧЕВА,

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВЛЪЧКОВА, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

 

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

 

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.9, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

                         

 

С В И К В А М :

 

Общинският съвет на редовно заседание на 24.09.2020г. /четвъртък/ от 17.00 часа в Заседателна зала на Общински съвет, Мизия, ет.1при следния

 

 

 

ПРОЕКТО- Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 

 1. 1.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 2.Вх. № 209/27.08.2020г., докладна, относно изготвяне на експертна оценка за Урегулиран поземлен имот в кв.40, гр. Мизия.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“

 

 1. 3.Вх. №222/15.09.2020г., докладна, относно частично изменение на подробен устройствен план на кв.97, с. Софрониево.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“

 

 1. 4.Вх.№227/16.09.2020г., докладна, относно изготвяне на експертни оценки за поземлени имоти в землището на с. Липница.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“

 

 1. 5.Вх.№ 213/03.09.2020г., докладна, относно свикване на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца на 30.09.2020г.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва: Венера Георгиева- Директор дирекция „ АПИОФД“

 

 1. 6.Вх.№218/09.09.2020г., докладна, относно свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва: Венера Георгиева- Директор дирекция „ АПИОФД“

 

 1. 7.Вх.№221/15.09.2020г., докладна, относно издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи в полза на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 по проект „Пилотен проект за обособяване на общински център, допринасящ за намаляване на битовите отпадъци“.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва Весела Вълкова – външен експерт

 

 1. 8.Вх.№223/15.09.2020 г., докладна, относно информация за изпълнението на бюджета на Община Мизия и на сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2020 г.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва: Христинка Петрова – главен специалист „БФ“

 

 1. 9.Вх. №224/15.09.2020 г., докладна, относно вземане на решение за одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва: Христинка Петрова – главен специалист „ БФ“

 

 1. 10.Вх.№225/15.09.2020 г., докладна, относно поемане на разходите по погребение в град Мизия.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва: Валерия Цурова –Гл.експерт „ Здравеопазване и социални дейности“

 

11.Вх.№228/17.09.2020г., докладна, относно прилагане разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за Разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/- ПУР(план за улична регулация)към Комплексен проект за инвестиционна инициатиава за обект „ Инжинеринг- проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор, във връзка с основен ремонт на улична мрежа на територията на община Мизия.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва: Владимир Младенов – Ст.експерт „УТС“

 

12.Вх.№230/17.09.2020г., докладна, относно актуализиране на информация, относно разрешаване за формиране на маломерни самостоятелни и слети паралелки за учебната 2020/2021г. в ОУ „Цанко Церковски“ – гр.Мизия, ОУ „ Христо Ботев“- с. Крушовица, ОУ „ Отец Паисий“ – с. Софрониево, ПГ „ Васил Левски“- гр.Мизия и осигуряване на допълнителни финансови средства за обезпечаване на учебния процес, чрез дофинансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

   Докладва: Славяна Славкова- Гл.експерт „ Образование“

 

13.Вх.№ 229/17.09.2020г., информация за работата на общинска администрация с молбите, жалбите и сигналите на гражданите за 2019г.

 

Докладва: Десислава Лехчевска – Секретар на община Мизия

 

14. Вх. №231/18.09.2020г., докладна, относно кандидатстване на Община Мизия с проектно предложение по Открита покана №3 „Климат“, Резултат 4 „повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.

 

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

 

Докладва Весела Вълкова – външен експерт

 

15.Разни:

 

15.1     Обявяване на Наредба №2 за нищожна;

 

15.2     Отговор на запитване на Демира Димитрова-кмет на с. Софрониево;

 

15.3     Проект за промяна и допълнение на ПОДОСНКВОА;

 

15.4     Информация от Цветелина Димитрова – кметски наместник на с. Войводово.

 

 

 

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

 

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

 

Председател на ОбС Мизия

 

 

 График на постоянните комисии на ОбС-Мизия

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия - Документи

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Постоянни комисии-ОбС Мизия.pdf)Постоянни комисии-ОбС Мизия.pdf[ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"