Община Мизия

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало Общински съвет Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

 

Изх.№ 106/19.06.2020 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВЛЪЧКОВА, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

              

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1

От Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Мандат 2019-2023

      

С В И К В А М :

Общинският съвет на редовно заседание на 25.06.2020г. /четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателна зала на Общински съвет, гр. Мизия, ет.1 при следния

 

ПРОЕКТО- Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 1. 1.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

1.1 Вх. № 167/ 18.06.2020г. питане от Соня Стоянова Манасиева – общински съветник.

 1. 2.Вх. № 165/ 18.06.2020 г., информация, относно дейността на Участък-Мизия при РУ-Оряхово за 2019 г.

Внася Венелин Вълчев – началник на Участък – Мизия при РУ - Оряхово

 1. 3.Вх. № 164/ 17.06.2020 г., информация – анализ, относно състоянието на пожарната обстановка по пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Мизия.

Внася инж. П. Цветков - началник, гл. инспектор

 1. 4.Вх. № 163/ 17.06.2020г., предложение, относно Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 1. 5.Вх. № 65/ 16.01.2020г., докладна, относно изготвяне на експертна оценка за имот в с. Софрониево.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 1. 6.Вх. № 161/17.06.2020г., докладна, относно Отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъци на община Мизия през 2019 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 1. 7.Вх. № 158/16.06.2020г., докладна, относно отказ за покупка на сграда, собственост на физическо лице, с ОПС върху общински терен в гр. Мизия

Докладна от Цветанка Влъчкова – зам. кмет на Община Мизия Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 1. 8.Вх. №174/ 19.06.2020г., докладна, относно промяна характера на собствеността от публична в частна за имот в землището на с. Липница.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 1. 9.Вх. № 162/ 17.06.2020г., докладна, относно изпълнение на т.ІІ.1 и т.ІІ.2 от Становище по екологична оценка № ВР 1-1/2017г. от 22.12.2017г. на РИОСВ-Враца.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Владимир Младенов – ст. експерт УТС

 1. 10.Вх. №171/ 19.06.2020г., докладна, относно издаване на запис на заповед от община Мизия в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по Административен договор № BG06RDNP001-7.006-0087-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване в гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница”, сключен между Община Мизия и ДФ „Земеделие”.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Весела Вълкова – външен експерт

 1. 11.Вх. №172/ 19.06.2020г., докладна, относно издаване на запис на заповед от община Мизия в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.006-0087-C01 от 08.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за Проект „Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване в гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница”, сключен между Община Мизия и ДФ „Земеделие”.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Весела Вълкова – външен експерт

 1. 12.Вх. № 155/15.06.2020г., отчет, относно състоянието и проблемите на Дом за стари хора „Баба Марта“, с. Липница, общ. Мизия.

Внася Трифон Тодоров - директор

 1. 13.Вх. №157/16.06.2020г., отчет, относно дейността на НЧ „Отец Паисий – 1927 – Липница“, с. Липница

Внася Галя Христова - библиотекар

 1. 14.Вх. №160/ 16.06.2020г., отчет, относно дейността на НЧ „Просвета – 1915“, гр. Мизия

Внася Вълчо Златанов – председател на ЧН на НЧ „Просвета – 1915“, гр. Мизия

 1. 15.Вх. №159/ 16.06.2020г., отчет, относно дейността на НЧ „Просвета 1899“, с. Крушовица.

Внася Цветанка Дамянова – председател на ЧН при НЧ „Просвета 1899“, с. Крушовица

 1. 16.Вх. №166/ 18.06.2020г., отчет, относно работата на НЧ „Пробуда 1927 Софрониево“ през творческия сезон 2019-2020г.

Внася Теменужка Желязкова – председател на ЧН на НЧ „Пробуда 1927 Софрониево“

Докладва Офелия Спасова – секретар на НЧ „Пробуда 1927 Софрониево“

 1. 17.Вх. № 173/ 19.06.2020г., отчет за творческата дейност при НЧ „Христо Ботев – 29“, с. Войводово

Внася Валентина Ангелова – секретар – библиотекар при НЧ „Христо Ботев – 29“, с. Войводово

 1. 18.Вх. № 169/ 18.06.2020г., докладна, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето 2020г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Валерия Цурова – гл. експерт „Европейски програми и проекти и социални дейности“

 1. 19.Вх. № 156/ 16.06.2020г., предложение, относно поемане на разходи по погребение.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Валерия Цурова – гл. експерт „Европейски програми и проекти и социални дейности“

 1. 20.Вх. № 170/ 19.06.2020г., предложение, относно поемане на разходи по погребение.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Валерия Цурова – гл. експерт „Европейски програми и проекти и социални дейности“

 

 

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

 

 

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател на ОбС Мизия

 

 

 График на постоянните комисии на ОбС-Мизия

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия - Документи

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Постоянни комисии-ОбС Мизия.pdf)Постоянни комисии-ОбС Мизия.pdf[ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"