Община Мизия

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало Общински съвет Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

Изх.№122 /24.07.2020 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВЛЪЧКОВА, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.9, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М :

Общинският съвет на редовно заседание на 30.07.2019г. /четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателна зала на Община Мизия, ет.3 при следния

 

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. 1.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 2.Вх. № 183/ 07.07.2020г., докладна, относно приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Мизия за 2019г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Христинка Петрова – гл. специалист „БФ“

 1. 3.Вх. № 195/ 23.07.2020г., докладна, относно откриване на процедура за възлагане превозите по автобусна линия, за обществен превоз на пътници, от областната транспортна схема от квотата на община Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 1. 4.Вх. № 194/ 23.07.2020г., докладна, относно одобряване на експертна оценка и откриване на процедура за продажба на имот в с. Софрониево.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Филка Лазарова – директор дирекция „УТЕППИСД“

 1. 5.Вх. №197/ 24.07.2020г., докладна, относно промени в Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Горан Златков – юрисконсулт Община Мизия

 1. 6.Вх. №199/ 24.07.2020г., докладна, относно приемане на общинска стратегия за подкрепа и личностно развитие на децата и учениците от Община Мизия /2020 – 2022г./.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Славяна Славкова – гл. експерт „Образование“

 1. 7.Вх. № 193/ 23.07.2020г., докладна, относно отчет за изпълнение или хода на изпълнение на решенията на Общински съвет – Мизия, приети в периода м. ноември 2019г. – м. юни 2020г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на Община Мизия

Докладва Десислава Лехчевска – секретар на Община Мизия

 1. 8.Разни

 

 

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

 

 

 

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА

Председател на ОбС Мизия

 

 График на постоянните комисии на ОбС-Мизия

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия - Документи

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Постоянни комисии-ОбС Мизия.pdf)Постоянни комисии-ОбС Мизия.pdf[ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"