ОБЩИНА МИЗИЯ

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало Общински съвет Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Е-мейл Печат ПДФ

 

Изх.№ 152/16.10.2020 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВЛЪЧКОВА, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

              

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.9, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

                         

С В И К В А М :

Общинският съвет на редовно заседание на 22.10.2020г. /четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателна зала на Общински съвет, Мизия, ет.1 при следния

 

 

ПРОЕКТО - Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 1. 1.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 2.Вх. № 237/13.10.2020 г, докладна, относно компенсирани промени в капиталовите разходи, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 година.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Христинка Петрова – главен специалист „БФ“

 1. 3.Вх. № 242/16.10.2020 г., докладна, относно промени във възнаграждението на общинските съветници.

Докладна от Иван Даков – общински съветник

 1. 4.Вх. № 247/16.10.2020 г., докладна, относно предоставяне за безвъзмездно управление на имот в землището на село Липница.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“

 1. 5.Вх. № 244/16.10.2020 г., докладна, относно одобряване на експертна оценка и откриване на процедура за продажба на УПИ IV, кв. 40 в град Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“

 1. 6.Вх. № 243/16.10.2020 г., докладна, относно одобряване на експертни оценки и откриване на процедура за продажба на поземлени имоти в землището на с. Липница.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“

 1. 7.Вх. № 239/15.10.2020 г., докладна, относно отдаване под наем на терен в с.Крушовица, за временно складиране на строителни отпадъци.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Филка Лазарова – Директор дирекция „ УТЕППИСД“

 1. 8.Вх. № 245/16.10.2020 г., докладна, относно прилагане разпоредбите на чл. 129, ал.1 от ЗУТ за одобряване на /ПУП/ - ПУР към Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор, във връзка с основен ремонт на улична мрежа на територията на община Мизия“, подобект – „Обслужваща улица, свързваща улици „Д. Чергарска“ и „Ц.Церковски“.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Владимир Младенов – ст. експерт „УТС“

 1. 9.Вх. № 238/15.10.2020 г., докладна, относно мерки за зимно поддържане и почистване на общинската пътна мрежа на община Мизия през зимния сезон 2020/2021 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Стефан Каменовски – гл. специалист „ОМП“

 1. 10.Вх. № 248/16.10.2020 г., докладна, относно членство на доброволното формирование /ДФ/ на община Мизия в Национална асоциация на доброволците в Република България.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Стефан Каменовски – гл. специалист „ОМП“

 1. 11.Вх. № 240/15.10.2020 г., докладна, относно кандидатстване на Община Мизия по процедура за директно предоставяне на „ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в община Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет на община Мизия

Докладва: Валерия Цурова – Гл.експерт „ Здравеопазване и социални дейности“

 1. 12.Вх. № 249/16.10.2020 г., докладна, относно съгласие за членство на Председателя на ОбС, гр. Мизия в НАПОС в РБ.

Докладна от Татяна Спасова – председател на ОбС, гр. Мизия

 

 1. 13.Вх. № 250/16.10.2020, докладна, относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на ПОДОСНКВОА

Докладва: Лидия Костова – председател Временна комисия

 1. 14.Разни:

14.1    Питане на Демира Димитрова – кмет на с. Софрониево

14.2    Запитване от Трифон Тодоров – общински съветник

 

При провеждане на сесията на Общинския съвет ще бъдат спазени всички изискващи се санитарни и противоепидемични мерки.

 

 

 

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /п/

Председател на ОбС Мизия

 

 График на постоянните комисии на ОбС-Мизия

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия - Документи

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Постоянни комисии-ОбС Мизия.pdf)Постоянни комисии-ОбС Мизия.pdf[ ]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"