ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

В изпълнение разпоредбите на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и с оглед заповеди №86/29.07.2019г. и 87/29.07.2019г. на Директора на ОД «Земеделие», гр. Враца, уведомяваме всички собственици и ползватели, подали Декларации по чл.69, ал. 1, респ. Заявления по чл. 70, ал.1, съгласно изискванията на ППЗСППЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета «А» Ползване на земеделските земи от ЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Оряхово и Община Мизия, ще се проведат по график, както следва:

 

Дата на заседанията

Час на заседанията

Землище

Място на срещата

12.08.2019г.

10,30 ч.

Липница

В сградата на ОСЗ – гр. Оряхово

14.08.2019г.

14,30 ч.

Софрониево

В сградата на ОСЗ – гр. Оряхово

15.08.2019г.

10,30 ч.

Мизия

Сараево

В сградата на ОСЗ – гр. Оряхово

15.08.2019г.

13,30 ч.

Крушовица Войводово

В сградата на ОСЗ – гр. Оряхово

16.08.2019г.

10,30 ч.

Селановци Оряхово

В сградата на ОСЗ – гр. Оряхово

16.08.2019г.

14,30 ч.

Лесковец   Галово

В сградата на ОСЗ – гр. Оряхово

15.08.2019г.

15,30 ч.

Горни Вадин Долни Вадин Остров

В сградата на ОСЗ – гр. Оряхово

 

                                                                                                                                                  ОС «Земеделие», гр. Оряхово

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"