ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Проекти на нормативни актове Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на община Мизия за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мизия

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на община Мизия за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мизия

Е-мейл Печат ПДФ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет-гр.Мизия за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мизия

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА

3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.09161/2315, ФАКС 09161/2012,

e-mail:obsh.mz@abv.bg;www.miziabg.com

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Мизия.

            На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия, в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на елктронната поща на Община Мизия e-mail:obsh.mz@abv.bg.

 

МОТИВИ :             

             С цел прецизиране на някои текстове в действащата Наредба № 11 на Общински съвет –гр.Мизия и синхронизирането й с изискванията на националното законодателство се наложиха промени в текстовете на съществуващата наредба както и вписване на нови такива.

     Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба.

      Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

     Очаквани резултати от приемане на новата Наредба:

         Синхронизиране на Наредба №11 на ОбС-Мизия с номативни актове от по-висока степен и по-доброто регулиране на обществените отношения, свързани с горецитираните нормативни актове, както и за увеличаване приходите в общинския бюджет от такси и услуги.

 

 

            Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

     Съответствието на допълнението с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите  и директивите, относими към тази материя.

 

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (нар.за изменение № 11.doc)Наредба № 11[26.11.2018г. 13:29]
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"