ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове ЗАПОВЕД № № РД.11-85 / 27 02.2018г.

ЗАПОВЕД № № РД.11-85 / 27 02.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

ЗАПОВЕД № РД.11-85 / 27 02.2018г.

 

ЗАПОВЕД

№  РД.11-85 / 27 02.2018г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.16, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия и № Решение №345/26.01.2018г. на Общински съвет – Мизия

 

 

 НАРЕЖДАМ:

 

      1. На  26.03.2018г. (понеделник) от 11:30ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на

на два гаража с обща площ 32кв.м, и прилежаща площ от 100кв.м, към тях, находящи се  в УПИ ІІ,  кад.№ 461, кв.79, с. Софрониево, общ. Мизия, за срок от 5 години, за търговска дейност.

      2.Определям начална тръжна наемна цена – 47,00лв на месец, представляваща 32,00кв.м. х 1,00лв/кв.м за гаражите и 100,00кв.м х 0,15лв/кв.м за терена, съгласно Тарифата за определяне на базисните наемни цени към Наредба №5 на Общински съвет - Мизия.

      3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация  в размер на  50,00 лв. от  06.03.2018г. до 17:00ч. на 23.03.2018г.,  в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия.

4.Депозит за участие в размер на 4,70 лв - 10% от началната тръжна цена, се внася до 16:00ч. на 23.03.2018г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC  BUIBBGSF при банка „СИ БАНК”, или на касата в  Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00ч. на 23.03.2018г.,  след закупуване на тръжна документация.

5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.

      6.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.

7. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на  02.04.2018г.  при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 26.03.2018г.  до 17:00ч. на 30.03.2018г.  Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 30.03.2018г. по депозитна сметка по т.4,  или на касата в  Информационния център на община Мизия,  до 17:00ч. на 30.03.2018г.,  след закупуване на тръжна документация.

8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.

9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.    

10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация – гр. Мизия и с.Софрониево, в 3-дневен срок от нейното издаване.                                 

Копие от настоящата заповед  да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение

Контрол по  заповедта  възлагам на Директор Дирекция  „УТИСХД” - Филка Лазарова.

 

 

 

 

                                                                                              КМЕТ НА

   ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/

  Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

 

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"