Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения Проект на Наредба за промени и допълнения в Наредба №13 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Мизия

Проект на Наредба за промени и допълнения в Наредба №13 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Мизия

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; www.miziabg.com

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на Наредба за промени и допълнения Наредба №13 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община изия.
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия, в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа, както и на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Мотивите за нейното приемане са да се актуализира Наредбата в съответствие с чл.56 и чл.57 от Закона за устройство на територията, касаещи условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи на територията на Община Мизия.

Целите, които се поставят с новата Наредба са:
Да се регламентира в Наредба №13 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Мизия редът за разполагане на рекламно-информационни елементи в съответствие със законовите разпоредби.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба.
Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

Очаквани резултати от приемане на новата Наредба:
Синхронизиране на Наредба №13 на ОбС-Мизия с номативни актове от по-висока степен.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Съответствието на допълнението с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.
Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"