Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия

Проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА
3330, ГР.МИЗИЯ, ТЕЛ.: 09161/2315, ФАКС 09161/2012,
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; www.miziabg.com

Община Мизия уведомява всички заинтересовани лица, че e изготвен проект на Наредба за промени и допълнения на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Мизия.
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение, в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на община Мизия, в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа, както и на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Мотивите за нейното приемане са да се облекчи заплащането на наем от юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, тъй като те не генерират приходи от дейността си и наемните цени са непосилни за заплащане.
Целите, които се поставят с новата Наредба са:
- Да се намалят наемните цени за отдадени под наем общински обекти на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.
Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба.
Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.
Очаквани резултати от приемане на новата Наредба:
Привличане като наематели на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Съответствието на допълнението с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.
Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз.

КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"