ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Търгове ЗАПОВЕД № РД.11-287/ 02.08.2017г.

ЗАПОВЕД № РД.11-287/ 02.08.2017г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.13, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Мизия и Решение № 269/26.06.2017г. на Общински съвет – Мизия

НАРЕЖДАМ

1. На 28.08.2017г. (понеделник) от 11:00ч. в зала № 311 в сградата на Общинска администрация – гр. Мизия да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за пощенски услуги, за срок от 10 години на следните помещения:
- помещение с площ 12,16 кв.м, и коридор с площ 6,00кв.м., находящи се в Масивна двуетажна сграда /Кметство/ - публична общинска собственост, в кв.7, по плана на с.Войводово общ. Мизия, и
- помещение с площ 12,04 кв.м, находящо се в Масивна двуетажна сграда /Кметство/, - публична общинска собственост, в кв.11, УПИ І, по плана на с.Липница, общ. Мизия.
2.Определям начална тръжна наемна цена – 45,30лв, представляваща 30,20кв.м. х 1,50лв/кв.м. на месец, съгласно Тарифата за определяне на базисните наемни цени към Наредба №5 на Общински съвет, Мизия.
3.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация в размер на 30,00 лв. от 09.08.2017г. до 17:00ч. на 25.08.2017г., в Информационния център, намиращ се на І-ви етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Мизия.
4.Депозит за участие в размер на 4,53 лв - 10% от началната тръжна цена, се внася до 16:00ч. на 25.08.2017г. по депозитна сметка на община Мизия BG91BUIB79983312134401, BIC BUIBBGSF при банка „СИ БАНК", или на касата в Информационния център на община Мизия, на първия етаж в сградата на Общинска администрация до 17:00ч. на 25.08.2017г., след закупуване на тръжна документация.
5. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие.
6.До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината.
7. В случай, че търгът не се проведе, повторен търг ще се проведе на 04.09.2017г. при същите условия и час. За него тръжна документация се закупува от 28.08.2017г. до 17:00ч. на 01.09.2017г. Депозитът за участие в размер на 10% от НТЦ се внася до 16:00ч. на 01.09.2017г. по депозитна сметка по т.4, или на касата в Информационния център на община Мизия, до 17:00ч. на 01.09.2017г., след закупуване на тръжна документация.
8. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за наем, като част от нея.
9. Комисията, определена със заповед, издадена в деня на търга, да състави протокол след неговото провеждане, който да ми бъде представен в 3-дневен срок.
10. Обявление за търга да бъде публикувано в ежедневен вестник, а заповедта да бъде публикувана на сайта на общината, както и да бъде поставена на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Мизия, в 3-дневен срок от нейното издаване.
Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Контрол по заповедта възлагам на Директор Дирекция „УТИСХД" - Филка Лазарова.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /п/
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"