Община Мизия

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения О Б Я В Л Е Н И Е за подбор на служители на длъжност „Социален консултант”

О Б Я В Л Е Н И Е за подбор на служители на длъжност „Социален консултант”

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

малинка


Настоящата обява се публикува, в изпълнение на процедура за подбор на персонал, утвърдена от Кмета на Община Мизия.

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0157-C001 проект „Подкрепа за независим и спокоен живот”, финансиран по процедура BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Мизия обявява подбор на персонал на база необходимите квалификация и опит.

 1. 1.Организира и координира цялостната дейност на Звеното за услуги в домашна среда, като носи отговорност за новоназначените лични и социални асистенти
 2. 2.Изготвя и актуализира индивидуалните планове, съобразени изцяло с идентифицираните нужди на целевата група;
 3. 3.Създава дневник на потребителя, в който се описват всички извършени дейности в дома на потребителя;
 4. 4.Изготвя график за работа на личния асистент и социалния асистент;
 5. 5.Съдейства активно при изготвяне на отчетните форми на персонала по предоставяне на социални услуги.
 6. 6.Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства, когато обслужваното лице е инвалид или с тежко заболяване.
 7. 7.Извършва регулярни посещения по домовете на обслужваните лица, като ги подпомага в поддържането на социални контакти.
 8. 8.Следи за изпълнение на дейностите, свързани с опазване здравето на потребителите.

 

На длъжност „Социален консултант ще бъде назначено едно лице.

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТА:

 

 

Кандидатите, които желаят да кандидатстват за длъжност Социален консултант в „Звеното за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда ”, следва да отговарят на следните минимални изисквания:

 1. 1.Образование - висше бакалавър или магистър с хуманитарен профил.
 2. 2.Опит - минимум 1 година професионален опит;
 3. 3.Умения - отговорност и организираност, мотивация за работа и комуникативни умения;
 4. 4.    Знания:

-   Знания за нуждите на потребителите;

-   Познаване на законодателството, свързано със социалната работа на лица с увреждания и

или такива в невъзможност за самообслужване;

-   Способност за работа в екип;

-   Мотивация за работа;

-   Комуникативност;

-   Отговорност;

-   Всеотдайност;

-  Психологическа нагласа за работа с лица с увреждания или такива в невъзможност от самообслужване.

 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТА:

 

 

 1. 1.Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.
 2. 2.Умения за работа в екип.
 3. 3.Умения за даване на социална подкрепа

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

 

 1. 1.Заявление за постъпване на работа – приложение;
 2. 2.Автобиография – в свободен текст;
 3. 3.Копие на документ за самоличност;
 4. 4.Копие на диплома за завършено образование;
 5. 5.Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;
 6. 6.Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв във автобиографията си и това му носи предимство);
 7. 7.Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства, по образец
 8. 8.Други документи доказващи наличието на специфични изисквания.

 

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

 • в сградата на Община Мизия

 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

 

Документите за кандидатстване, ще се приемат до 05.022016 г. включително.

Документите за кандидатстване се подават в сградата на Община Мизия, гр.Мизия, ул. „Георги Димитров” № 25-27.

Подборът протича в два етапа - допускане и провеждане на интервю.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Мизия. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати, който се публикува на електронната страница на Община Мизия и на таблото с обявите в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Мизия.

Интервюто/събеседването ще се провежда от Комисия. По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установи мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на социалните дейности.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Мизия и на таблото с обявите в сградата на Община Мизия.

 

 

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"